กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงถดถอยของข้อมูลจำนวนเที่ยวบินรวม จำนวนผู้โดยสารรวมและจำนวนผู้โดยสารในชั่วโมงคับคั่งของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy