กลับไปที่รายละเอียดของบทความ [Retracted] การตรวจตำแหน่งสนิปด้วยการประยุกต์ใช้วิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสแบบเวลาจริงร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์การคลายเกลียวของสายดีเอ็นเอ เพื่อระบุชนิดของพืชสมุนไพร [วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 11(2), 1-13] Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy