วารสารควบคุมโรค รับเผยแพร่บทความวิชาการเพิ่มขึ้น

2020-08-05

ข่าวดี วารสารควบคุมโรค รับเผยแพร่บทความวิชาการเพิ่มขึ้น จาก 10 เรื่อง/ฉบับ เป็น 15-20 เรื่อง/ฉบับ เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 เป็นต้นไป
ขอเชิญชวนผู้นิพนธ์ส่งบทความวิชาการเข้ารับการพิจารณาผ่านระบบ ThaiJo URL:https://he01.tci-thaijo.org/index.php/DCJ/about/submissions