กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบบจำลองเชิงโครงสร้างการตีความ กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล