กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการให้อำนาจ ความผูกพันต่อองค์กร และการคงอยู่ของหัวหน้างานในวิสาหกิจครอบครัว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล