กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ของสตรีกลุ่มเสี่ยงในอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF