กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวต่อการลดความวิตกกังวล ในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล