1.
สุรวัฒนสกุล ว, rattananupong ธ, Sithisarankul พ. The prevalence and related factors of presenteeism among medical residents and interns in a University Hospital: ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขณะป่วยในแพทย์ประจำบ้าน. Chiang Mai Med J. [Internet]. 2020 Dec. 28 [cited 2022 Aug. 15];59(2):87-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/240331