สุรวัฒนสกุล ว., rattananupong ธ., and Sithisarankul พ. “The Prevalence and Related Factors of Presenteeism Among Medical Residents and Interns in a University Hospital: ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขณะป่วยในแพทย์ประจำบ้าน”. Chiang Mai Medical Journal, vol. 59, no. 2, Dec. 2020, pp. 87-97, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/240331.