[1]
สุรวัฒนสกุล ว., rattananupong ธ., and Sithisarankul พ., “The prevalence and related factors of presenteeism among medical residents and interns in a University Hospital: ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขณะป่วยในแพทย์ประจำบ้าน”, Chiang Mai Med J., vol. 59, no. 2, pp. 87–97, Dec. 2020.