สุรวัฒนสกุล ว., rattananupong ธ. and Sithisarankul พ. (2020) “The prevalence and related factors of presenteeism among medical residents and interns in a University Hospital: ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขณะป่วยในแพทย์ประจำบ้าน”, Chiang Mai Medical Journal, 59(2), pp. 87–97. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/240331 (Accessed: 15 August 2022).