สุรวัฒนสกุล วิทวัส, rattananupong ธนะภูมิ, and Sithisarankul พรชัย. 2020. “The Prevalence and Related Factors of Presenteeism Among Medical Residents and Interns in a University Hospital: ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขณะป่วยในแพทย์ประจำบ้าน”. Chiang Mai Medical Journal 59 (2):87-97. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/240331.