สุรวัฒนสกุล ว.; rattananupong ธ.; Sithisarankul พ. The prevalence and related factors of presenteeism among medical residents and interns in a University Hospital: ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขณะป่วยในแพทย์ประจำบ้าน. Chiang Mai Medical Journal, [S. l.], v. 59, n. 2, p. 87–97, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/240331. Acesso em: 15 aug. 2022.