สุรวัฒนสกุล ว., rattananupong ธ., & Sithisarankul พ. (2020). The prevalence and related factors of presenteeism among medical residents and interns in a University Hospital: ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขณะป่วยในแพทย์ประจำบ้าน. Chiang Mai Medical Journal, 59(2), 87–97. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/240331