(1)
สุรวัฒนสกุล ว.; rattananupong ธ.; Sithisarankul พ. The Prevalence and Related Factors of Presenteeism Among Medical Residents and Interns in a University Hospital: ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขณะป่วยในแพทย์ประจำบ้าน. Chiang Mai Med J. 2020, 59, 87-97.