[1]
สุรวัฒนสกุล ว., rattananupong ธ. and Sithisarankul พ. 2020. The prevalence and related factors of presenteeism among medical residents and interns in a University Hospital: ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขณะป่วยในแพทย์ประจำบ้าน. Chiang Mai Medical Journal. 59, 2 (Dec. 2020), 87–97.