Mental health literacy and quality of life among patients with stroke

ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Authors

  • Posai V Nursing Department, Sanpasithiprasong Hospital
  • Boonchoo R Nursing Department, Sanpasithiprasong Hospital
  • Watradul D Adult and Geriatric Nursing Branch, Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing
  • Makkabphalanon K Department of Adult and Gerontological Nursing, Boromarajonani College of Nursing Chonburi
  • Thangkratok P Community Health Nursing Branch, Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing

Keywords:

mental health literacy, quality of life, stroke

Abstract

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

วิธีการ การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 150 ราย ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางคลินิก 2) แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต มีค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาเท่ากับ 0.92 และ 3) แบบวัดคุณภาพชีวิตเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ฉบับภาษาไทย มีค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน

ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 51.80 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.62 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 65.33 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (mean = 3.05, SD = 0.21) ค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (mean =3.06, SD = 0.66) ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=.484, p < .001)

สรุป ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง อีกทั้งความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้น การสร้างเสริมให้ผู้ป่วยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

World Health Organization. The atlas of heart disease and stroke Geneva, Switzerland: World Health Organization (WHO); 2014.

Global Burden of Disease Collaborative Network. Global burden of disease study 2017 (GBD 2017) results. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME); 2018.

Thangkratok P. The role of the nurse in the chronic disease management. Songklanagarind Journal of Nursing. 2017;37:154-9.

Thangkratok P, Vararuk A, Silawan T, Piaseu N. Role of nurses in implementing chronic care model in subdistrict health promoting hospital. Science, Engineering and Health Studies. 2019;13:83-92.

Kim JS, Choi-Kwon S. Poststroke depression and emotional incontinence: correlation with lesion location. Neurology. 2000;54:1805-10.

Vojtikiv-Samoilovska D, Arsovska A. Prevalence and predictors of depression after stroke - results from a prospective study. Open Access Maced J Med Sci. 2018;6:824-8.

Garton ALA, Sisti JA, Gupta VP, Christophe BR, Connolly ES, Jr. Poststroke post-traumatic stress disorder: a review. Stroke. 2017;48:507-12.

Wright F, Wu S, Chun H-YY, Mead G. Factors associated with poststroke anxiety: a systematic review and meta-analysis. Stroke Res Treat. 2017;2017:2124743.

Carota A, Bogousslavsky J. Mood disorders after stroke. Front Neurol Neurosci. 2012;30:70-4.

Kim JS, Choi-Kwon S, Kwon SU, Lee HJ, Park KA, Seo YS. Factors affecting the quality of life after ischemic stroke: young versus old patients. J Clin Neurol. 2005;1:59-68.

Choi-Kwon S, Kim HS, Kwon SU, Kim JS. Factors affecting the burden on caregivers of stroke survivors in South Korea. Arch Phys Med Rehabil. 2005;86:1043-8.

Liman TG, Heuschmann PU, Endres M, Floel A, Schwab S, Kolominsky-Rabas PL. Impact of low mini-mental status on health outcome up to 5 years after stroke: the Erlangen Stroke Project. J Neurol. 2012;259:1125-30.

Bundhamcharoen K, Odton P, Phulkerd S, Tangcharoensathien V. Burden of disease in Thailand: changes in health gap between 1999 and 2004. BMC Public Health. 2011; 11:53. doi: 10.1186/1471-2458-11-53.

Posai V, Pipatsombat P, Thangkratok P. Neuropsychiatric symptom clusters and quality of life among patients with stroke. Rama Med J. 2019;42:1-11.

Reavley NJ, McCann TV, Jorm AF. Mental health literacy in higher education students. Early Interv Psychiatry. 2012;6:45-52.

Jorm AF, Korten AE, Jacomb PA, Christensen H, Rodgers B, Pollitt P. Mental health literacy: a survey of the public’s abil-ity to recognise mental disorders and their beliefs about the effectiveness of treatment. The Medical journal of Austral-ia. 1997;166:182-6.

Jorm AF. Mental health literacy: empowering the community to take action for better mental health. Am Psychol. 2012;67:231-43.

Jorm AF. Mental health literacy: public knowledge and beliefs about mental disorders. Br J Psychiatry. 2000;177:396-401.

Farrer L, Leach L, Griffiths KM, Christensen H, Jorm AF. Age differences in mental health literacy. BMC Public Health. 2008;20:125. doi: 10.1186/1471-2458-8-125.

Division of Health Informatics and Surveillance. Epi Info™: statistical calculators. U.S. Department of Health and Human Services: Center for Surveillance, Epidemiology and Laboratory Services (CSELS); 2018.

Almeida OP, Xiao J. Mortality associated with incident mental health disorders after stroke. Aust N Z J Psychiatry. 2007;41:274-81.

Best JW. Research in education. 3rd ed. Englewood Cliffs, Nj: Prentice-Hall; 1977.

Thangkratok P, Posai V, Pipatsombat P, Trainattawan W, Suksatan W. Validity and reliability of the Thai version of the stroke specific quality of life scale. J Med Health Sci. 2019; 26:33-43.

Clarke PJ, Black SE, Badley EM, Lawrence JM, Williams JI. Handicap in stroke survivors. Disabil Rehabil. 1999;21:116-23.

Lee ACK, Tang SW, Leung SSK, Yu GKK, Cheung RTF. Depression literacy among Chinese stroke survivors. Aging & Mental Health. 2009;13:349-56.

Namdej N, Phongsakchat P, Sangournpak O. Mental health literacy among senior high school students in Saraburi Prov-ince. Journal of Nursing and Education. 2018;11:125-38.

Kim YS, Lee HY, Lee MH, Simms T, Park BH. Mental health literacy in korean older adults: a cross-sectional survey. Jour-nal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 2017;24:523-33.

Piper SE, Bailey PE, Lam LT, Kneebone II. Predictors of mental health literacy in older people. Arch Gerontol Geriatr. 2018;79:52-6.

Farrer L, Leach L, Griffiths KM, Christensen H, Jorm AF. Age differences in mental health literacy. BMC Public Health. 2008;8:125.

Thangkratok P, Palacheewa N, Trainattawan W, Boonpradit P. Mental health literacy: concept and application for men-tal health problem prevention in older adults. Chiang Mai Medical Journal. 2020;59:163-72.

Published

2021-01-01

How to Cite

1.
V P, R B, D W, K M, P T. Mental health literacy and quality of life among patients with stroke: ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. Chiang Mai Med J. [Internet]. 2021 Jan. 1 [cited 2023 Jun. 3];60(1):63-74. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ/article/view/248448

Issue

Section

Original Article