ตัณฑชุณห์ น. “บรรณาธิการแถลง”. พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 287, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/254017.