บุญโญ ป. “ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในก้อนของต่อมน้ำลายจากการตรวจเซลล์วิทยา ของต่อมน้ำลายโดยแบ่งกลุ่มตามระบบมิลาน: ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในก้อนของต่อมน้ำลาย”. พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 310-8, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/252111.