ภาคภากร ณ. “การลดความเครียดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยโปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่บ้าน: การลดความเครียดด้วยโปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่บ้าน”. พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 288-99, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/252011.