ศุภกิจเจริญ ณ. “การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มีก้อนในช่องอกที่มาด้วย อาการน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจบีบรัดหัวใจ: การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มีก้อนในช่องอก”. พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 377-83, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/251898.