ธนเกียรติสกุล ศ. “ความชุก ผลกระทบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มในผู้สูงอายุ: ผลกระทบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มในผู้สูงอายุ”. พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 347-55, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/251184.