จันทร์คำ อ. “ประสิทธิภาพของอัตราการดึงน้ำและค่าอิเล็กโทรไลต์ระหว่าง Hemoconcentrator และ Dialyzer ด้วยแบบจำลองระบบไหลเวียนเลือดภายนอกร่างกาย: ประสิทธิภาพของอัตราการดึงน้ำและค่าอิเล็กโทรไลต์”. พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 368-76, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/250942.