อุดมพรวัฒนะ ท. “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการรักษา ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส”. พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 300-9, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/250853.