เหลือหลาย พ. “การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน: การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”. พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 319-34, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/250790.