มีชิน พ. “การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียด สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง: การจัดการความเครียดสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง”. พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 335-46, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/249769.