[1]
ตัณฑชุณห์ น., “บรรณาธิการแถลง”, พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 287, ธ.ค. 2021.