[1]
จันทร์คำ อ., “ประสิทธิภาพของอัตราการดึงน้ำและค่าอิเล็กโทรไลต์ระหว่าง Hemoconcentrator และ Dialyzer ด้วยแบบจำลองระบบไหลเวียนเลือดภายนอกร่างกาย: ประสิทธิภาพของอัตราการดึงน้ำและค่าอิเล็กโทรไลต์”, พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 368–376, ธ.ค. 2021.