[1]
เหลือหลาย พ., “การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน: การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”, พุทธชินราชเวชสาร, ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 319–334, ธ.ค. 2021.