ตัณฑชุณห์ นันทิยา. 2021. “บรรณาธิการแถลง”. พุทธชินราชเวชสาร 38 (3):287. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/254017.