บุญโญ ปฏิมา. 2021. “ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในก้อนของต่อมน้ำลายจากการตรวจเซลล์วิทยา ของต่อมน้ำลายโดยแบ่งกลุ่มตามระบบมิลาน: ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในก้อนของต่อมน้ำลาย”. พุทธชินราชเวชสาร 38 (3):310-18. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/252111.