ธนเกียรติสกุล ศักรินทร์. 2021. “ความชุก ผลกระทบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มในผู้สูงอายุ: ผลกระทบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มในผู้สูงอายุ”. พุทธชินราชเวชสาร 38 (3):347-55. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/251184.