นามจันดี อาจารี. 2021. “ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน: การฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง”. พุทธชินราชเวชสาร 38 (3):356-67. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/251047.