จันทร์คำ อาทิตย์. 2021. “ประสิทธิภาพของอัตราการดึงน้ำและค่าอิเล็กโทรไลต์ระหว่าง Hemoconcentrator และ Dialyzer ด้วยแบบจำลองระบบไหลเวียนเลือดภายนอกร่างกาย: ประสิทธิภาพของอัตราการดึงน้ำและค่าอิเล็กโทรไลต์”. พุทธชินราชเวชสาร 38 (3):368-76. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/250942.