อุดมพรวัฒนะ ทรงเกียรติ. 2021. “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการรักษา ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส”. พุทธชินราชเวชสาร 38 (3):300-309. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/250853.