เหลือหลาย พงศธร. 2021. “การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน: การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”. พุทธชินราชเวชสาร 38 (3):319-34. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/250790.