มีชิน พรสวรรค์. 2021. “การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียด สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง: การจัดการความเครียดสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง”. พุทธชินราชเวชสาร 38 (3):335-46. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/249769.