ตัณฑชุณห์ น. บรรณาธิการแถลง. พุทธชินราชเวชสาร, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 287, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/254017. Acesso em: 27 มิ.ย. 2022.