ภาคภากร ณ. การลดความเครียดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยโปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่บ้าน: การลดความเครียดด้วยโปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่บ้าน. พุทธชินราชเวชสาร, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 288–299, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/252011. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.