นามจันดี อ. ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน: การฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. พุทธชินราชเวชสาร, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 356–367, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/251047. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.