จันทร์คำ อ. ประสิทธิภาพของอัตราการดึงน้ำและค่าอิเล็กโทรไลต์ระหว่าง Hemoconcentrator และ Dialyzer ด้วยแบบจำลองระบบไหลเวียนเลือดภายนอกร่างกาย: ประสิทธิภาพของอัตราการดึงน้ำและค่าอิเล็กโทรไลต์. พุทธชินราชเวชสาร, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 368–376, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/250942. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.