อุดมพรวัฒนะ ท. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการรักษา ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส. พุทธชินราชเวชสาร, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 300–309, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/250853. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.