เหลือหลาย พ. การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน: การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. พุทธชินราชเวชสาร, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 319–334, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/250790. Acesso em: 25 มิ.ย. 2022.