มีชิน พ. การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียด สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง: การจัดการความเครียดสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง. พุทธชินราชเวชสาร, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 335–346, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BMJ/article/view/249769. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.