(1)
ตัณฑชุณห์ น. บรรณาธิการแถลง. พุทธชินราชเวชสาร 2021, 38, 287.