(1)
เหลือหลาย พ. การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน: การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. พุทธชินราชเวชสาร 2021, 38, 319-334.