[1]
ตัณฑชุณห์ น. 2021. บรรณาธิการแถลง. พุทธชินราชเวชสาร. 38, 3 (ธ.ค. 2021), 287.