[1]
เหลือหลาย พ. 2021. การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน: การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. พุทธชินราชเวชสาร. 38, 3 (ธ.ค. 2021), 319–334.