Return to Article Details ความแม่นยำของการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนังเปรียบเทียบกับการวัดระดับ ไมโครบิลิรูบินในซีรัมของทารกแรกเกิด: The Accuracy of Transcutaneous Bilirubin Measurements Compare with Serum Microbilirubin of Neonate Download Download PDF