Wijesinghe, Rajapakshage Prabodha Sriyal, Sariyamon Tiraphat, Seo Ah Hong Hong, and Jiraporn Chompikul. 2015. “ Sri Lanka”. Journal of Public Health and Development 13 (2). Bangkok, Thailand:31-42. https://doi.org/10.14456/jphd.2015.10.